de en pl ru

Pomiary inżynieryjne

Pomiary inżynieryjne obejmują opracowanie podstaw wszystkich późniejszych projektów branżowych uwzględniając przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych terenu wszelkie wymogi specjalistyczne. W ramach specjalności pomiarów budowlanych wykonywane są świadczenia dotyczące realizacji budowy, tak samo jak opracowania dokumentacji zasobów dotyczących budynków, urządzeń komunikacyjnych i budowli inżynierskich.
Oddział pomiarowy dostarcza wszystkich planów sytuacyjnych i wysokościowych wymaganych do realizacji wszelkich działań wykonywanych w ramach całości usług oferowanych przez biuro IPO.

Zbiory danych geodezyjnych są indywidualnie klasyfikowane dla każdej branży tak, aby z danych punktowych istotnych pod względem geometrii można było zawsze skorzystać. Drugą specjalnością branży pomiarów inżynieryjnych są świadczenia w zakresie pomiarów budowlanych dotyczących budowli mostowych, urządzeń kolejowych, urządzeń ruchu drogowego i budynków. Sprawujemy nadzór nad tymi świadczeniami od początku do końca.

Po wykonaniu właściwego pomiaru budowlanego opracowujemy dokumentację powykonawczą istniejących mediów podziemnych. Ponadto branża pomiarów inżynieryjnych jest w stanie dokonać powiązań pomiędzy bazami danych a zdjęciami obiektów (ewidencja kanałów).
Posiadamy także doświadczenie w opracowaniu obliczeń mas wykonanych zgodnie z Regułami elektronicznego rozliczenia kosztów budowy (REB).

Zleceniodawcy

 • Federalne zarządy budownictwa drogowego oraz zarządy krajów związkowych
 • DEGES, Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH
 • Zarządcy infrastruktury kolejowej
 • Powiatowe zarządy budownictwa drogowego
 • Komunalne zarządy budowlane landu Meklemburgia-Pomorze Przednie
 • Podmioty zadań renowacyjnych
 • Spółki deweloperskie
 • Firmy i spółki budowlane
 • Prywatni inwestorzy

Zakres świadczeń

 • Świadczenia w zakresie pomiaru projektowego, I - VI faza świadczeń wg tabeli honorariów architektów i inżynierów (HOAI), § 97
 • Świadczenia w zakresie pomiaru budowlanego, I - IV faza świadczeń wg tabeli HOAI § 98
 • Pomiar geometrii torów i tyczenie torów kolejowych
 • Plan sytuacyjny do wniosku o pozwolenie na budowę zgodnie z § 7 BauvorlVO
 • Pomiary powykonawcze
 • Dokumentacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej
 • Ewidencja kanałów
 • Pomiary kontrolne torów kolejowych i budowli
 • Elektroniczne rozliczenie kosztów budowy: ustalenie mas i ilości według REB, obliczenie mas na podstawie przekrojów i cyfrowych modeli terenu

IPO w 60 sekund