de en pl ru

Kierownictwo budowy/nadzór budowlany

Od chwili założenia biura nadzór budowlany jest częścią składową świadczeń oferowanych przez nas w zakresie wszelkich usług projektowych. Należą do tego usługi nadzoru budowlanego w czasie budowy dróg, budowy linii kolejowych, w zakresie godpodarki wodnej osiedli mieszkaniowych, budownictwa wodnego oraz w ramach działań pielęgnowania krajobrazu. Zakres świadczeń obejmuje całościowe sporządzenie dokumentacji przetargowej, SIWZ, opis budowy i ustalenie ilości robót.

W ramach właściwej procedury udzielania zamówień publicznych kadra fachowa wspiera zleceniodawcę od początku do końca wykonując odpowiednie doradztwo, również w czasie procedury negocjacyjnej. Po udzieleniu zamówienia sprawowany jest nadzór budowlany we wszystkich oferowanych branżach.

Dla każdej branży udostępniona jest doświadczona osoba sprawująca nadzór budowlany. Zależnie od stosunków roboczych oferujemy także wsparcie przy odbiorach gwarancyjnych po zakończeniu robót budowlanych oraz sporządzamy rozliczenia środków dofinansowania w ramach programów dotacyjnych

Zleceniodawcy

  • Gminy, urzędy miejskie
  • Spółki budownictwa mieszkaniowego, administracje domów mieszkaniowych
  • Podmioty zadań renowacyjnych
  • Spółki deweloperskie
  • Związki Celowe (np. spółki wodne i związki rolne)
  • Prywatni inwestorzy
  • Przedsiębiorstwa zaopatrujace w wodę i odprowadzające ścieki

Zakres świadczeń

Opis zakresu czynności do wykonania w poszczególnych fazach 6 – 9 na podstawie Cennika Usług dla Architektów i Inżynierżów

Przygotowanie materiałów przetargowych, Współdecydowanie przy udzielaniu zleceń, Nadzńór nad realizacją objektu, Kierownictwo budowy/Kierownictwo projektu, Czynnosci poodbiorowe i przygotowanie dokumentacji

IPO w 60 sekund